کاشی لعابدار کاشی لعابدار کاشی لعابدار کاشی لعابدار کاشی لعابدار کاشی لعابدار

کاشی لعابدار

کاشی سنتی چیدمان

مناسب برای هر سبک دکوراسیون

یک زیر لایه است که با هدف پوشاندن بدنه ی کاشی و یکنواخت و هموار کردن سطح برای اعمال لعاب مورد استفاده قرار می گیرد.

کاشی مسجد، کاشی محراب، کاشی کف

SEO & WEB