کاشی لعابدار

کاشی سنتی چیدمان

پیشنهاد چیدمان:

مناسب برای هر سبک دکوراسیون

کاشی سنتی چیدمان کاشی سنتی چیدمان کاشی سنتی چیدمان کاشی سنتی چیدمان کاشی سنتی چیدمان کاشی سنتی چیدمان کاشی سنتی چیدمان کاشی سنتی چیدمان کاشی سنتی چیدمان کاشی سنتی چیدمان

یک زیر لایه است که با هدف پوشاندن بدنه ی کاشی و یکنواخت و هموار کردن سطح برای اعمال لعاب مورد استفاده قرار می گیرد.